Drogi Kliencie,

dziękujemy za zainteresowanie naszymi produktami i zapraszamy do zapoznania się ogólnymi warunkami sprzedaży produktów.

Formuła niniejszych ogólnych warunków sprzedaży (dalej jako: „OWS”) zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków na jakich nastąpi składanie zamówień na nasze produkty, zawarcie oraz realizacja umów sprzedaży zawieranych między nami, a Państwem, w tym złożenie zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży będącej przedmiotem naszych uzgodnień oraz ewentualnych późniejszych zamówień i umów sprzedaży, w miarę Państwa potrzeb.

Niniejsze OWS, w razie podjęcia decyzji o współpracy, regulują w szczególności zasady na jakich nastąpi złożenie i przyjęcie zamówienia oraz wykonanie i rozliczenie umowy sprzedaży, w tym kwestie naszej odpowiedzialności. Warunki te znajdą zastosowanie w razie braku innych ustaleń między nami.

Wprowadzenie: 

Sprzedającym jest FHU Sureko Dorota Geszke z siedzibą w Dębnie (adres: ul. Kosynierów 55, 74-400 Debno), NIP 5971658006. 

Dane kontaktowe: 

  1. adres do korespondencji: ul. Kosynierów 55; 74-400 Dębno
  2. adres poczty elektronicznej: kontakt@sureko.pl;
  3. numer telefonu kontaktowego: 95 781 9728.

Standardowo nawiązanie współpracy ma przebieg według następującego schematu: 

1)  Składają Państwo zamówienie pisemne/ poprzez e-mail na produkty, które chcą kupić

2)  Na podstawie zamówienia przygotowujemy ofertę i przedstawiamy ją Państwu do akceptacji

3)  W przypadku akceptacji oferty umowa sprzedaży zostaje zawarta

4)  W przypadku dodatkowych uzgodnień umowa zostaje zawarta, gdy dojdziemy do porozumienia, co do kwestii będących przedmiotem uzgodnień.

1.Ogólne Warunki Sprzedaży 

Wszystkie dostawy i świadczenia ze strony Sprzedającego, FHU Sureko podlegają niżej podanym OWS stanowiącym integralną część kontraktu, co do których Kupujący potwierdza, iż są pełnym i wyłącznym wyrazem umowy między Kupującym a Sprzedającym. 

Wszystkie dodatkowe oraz odmienne warunki czy ustalenia będą wiążące tylko w zakresie, w jakim zostaną zaakceptowane przez Sprzedającego, z zastrzeżeniem formy pisemnej. 

Zasady poniższe uznaje się za przyjęte w momencie, gdy Kupujący akceptuje ofertę Sprzedającego poprzez złożenie zamówienia lub podpisanie umowy. 

W pojedynczych przypadkach pierwszeństwo mają indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. Podobnie jak przy zmianach, uzupełnieniach OWS wymagana jest forma pisemna dla zachowania ważności.

2. Oferty, zamówienia, ceny 

2.1 Oferty Sprzedającego nie są wiążące, chyba, że zostało to jednoznacznie zaznaczone. Zamówienie Kupującego nie jest wiążące do momentu potwierdzenia i tylko w zakresie potwierdzonym przez Sprzedającego na piśmie/ w formie elektronicznej. Potwierdzenie zamówienia może trwać do 2 tygodni od czasu wpłynięcia. 

2.2 Prezentację naszych produktów lub usług należy traktować jedynie jako informację o ich właściwościach i tego typu prezentacja nie stanowi oferty, lecz jedynie niewiążące zaproszenie dla klienta do złożenia zamówienia. Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian o charakterze technicznym w zakresie, w jakim można oczekiwać, że są one do zaakceptowania dla klienta. 

2.3 Cena produktu wskazana w naszej ofercie złożonej w odpowiedzi na Państwa zamówienie lub wskazana podczas naszych uzgodnień (w przypadku ich prowadzenia) podana jest w EUR (przeliczana po kursie średnim NBP obowiązującym na dzień wystawienia faktury) lub w złotych polskich; cena nie zawiera podatków. O łącznej cenie tytułem umowy sprzedaży, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, są Państwo informowani w naszej ofercie lub w takcie uzgodnień – zawsze przed zawarciem umowy sprzedaży (to jest przed wyrażeniem przez Państwa woli związania się umową) 

2.8 Nawiązanie współpracy, w tym złożenie przez Kupującego zamówienia, zawarcie umowy sprzedaży oraz ewentualne jej zmiany może nastąpić: osobiście w naszej siedzibie, pisemnie, drogą poczty elektronicznej (mailowo), telefonicznie lub faksem. 

2.9 Zamówienie powinno zawierać co najmniej: pełną nazwę Państwa firmy oraz NIP, adres, numer telefonu kontaktowego oraz dane dotyczące umowy: produkt/y, ilość produktu/ów, adres dostawy, jeśli jest inny niż adres zamawiającego. W przypadku braku niektórych informacji poprosimy Państwa o ich uzupełnienie.

3. Dostawa, przyjęcie dostawy 

W przypadku odebrania uszkodzonej przesyłki należy ten fakt zgłosić przewoźnikowi – natychmiastowo lub Sprzedawcy nie później niż 48 godzin od momentu dostarczenia przesyłki oraz załączyć zdjęcia uszkodzonego opakowania. 

3.4 Wszystkie podawane ceny są cenami netto, EXW, nie obejmują kosztów pakowania i transportu. 

3.5 W wyniku znaczącego i niemożliwego do przewidzenia wzrostu cen surowca i/ lub komponentów Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen. 

3.6 W przypadku nawiązania do ofert starszych niż 12 miesięcy ceny mogą zostać aktualizowane i dodatkowo korygowane o wskaźnik inflacji podawany corocznie przez GUS. 

3.7 Towar pozostaje całkowitą własnością Sprzedającego do momentu pełnej zapłaty za towar. 

3.10 Zamówienie Kupującego staje się wiążące/ obowiązujące po potwierdzeniu pisemnym lub poprzez dostarczenie towaru i faktury. 

3.1 Wszelkie dostawy odbywają się EXW (magazyn Sprzedającego, 74-400 Dębno, ul. Kosynierów 55, Polska). Jeżeli w poszczególnym przypadku zostanie ustalone, że Sprzedający przejmuje koszty transportu, miejsce wykonania zobowiązania jest miejscem przekazania towaru przez Sprzedającego firmie spedycyjnej/ kurierowi. 

O ile nie zostanie to wyraźnie ustalone inaczej, ryzyko przechodzi na Kupującego w czasie dostarczenia towaru do pierwszego przewoźnika.

3.2 Terminy i okresy dostaw są podane jako orientacyjne, o ile nie zostały dokładnie określone w konkretnym przypadku. Termin dostawy produktu/ produktów może wynieść do 3 tygodni i określany jest przy potwierdzeniu zamówienia Kupującego. 

Bieg terminu dostawy rozpoczyna się wraz z wysłaniem potwierdzenia zamówienia, zakończeniem ustaleń handlowych realizacji kontraktu, otrzymaniem dokumentów dostarczanych przez 

Kupującego, podpisaniem kontraktu oraz przelaniem na rachunek Sprzedającego płatności przewidzianych umową. Przestrzeganie terminu dostawy uzależnione będzie od terminowego wywiązywania się z zobowiązań umownych przez Kupującego. 

3.3 Wszelkie zmiany wymagane przez Kupującego mogą spowodować przedłużenie terminu dostawy. 

3.4 Jeżeli dostawca komponentów Sprzedającego opóźni dostawę z powodów na które Sprzedający nie ma wpływu, wówczas nie może być to traktowane jako zwłoka w dostawie Sprzedającego. 

3.5 Dopuszczalna jest częściowa dostawa zamówienia przez Sprzedającego. Możliwe jest- po uzgodnieniu – wystawienie osobnej faktury za każdą partię dostawy.
3.7 Wyroby uznaje się za dostarczone terminowo, jeśli zostaną przekazane do pierwszego przewoźnika, albo gdy zostaną zgłoszone jako gotowe do wysyłki przed upływem uzgodnionego terminu dostawy. 

3.6 Możliwy jest odbiór własny towaru przez Kupującego, musi to nastąpić w uzgodnionym wcześniej terminie. 

3.7 Jeżeli Kupujący wstrzymuje/ opóźnia wysyłkę zamówionego towaru przez dłużej niż miesiąc po umówionym terminie dostawy, mogą zostać doliczone koszty magazynowania towaru w wysokości 1 % wartości netto zamówienia za każdy miesiąc magazynowania

4. Cechy towaru 

Wszystkie produkty dostarczamy wolne od wad. Do Kupującego należy ostateczna ocena, czy towar nadaje się do planowanego zastosowania. 

Do Kupującego należy właściwe przygotowanie mieszanki żywic (zgodnie z przekazanymi materiałami dotyczącymi użytkowania, utwardzania i przechowywania produktu) oraz każdorazowe sprawdzenie przyczepności połączenia w konkretnym przypadku użytkowania żywicy. Przyczepność żywic może się różnić w zależności od materiału/ podkładu, na który jest aplikowana żywica i nie stanowi to wady produktu. 

Właściwe utwardzenie materiału UV możemy zagwarantować tylko w urządzeniach serii SurALux. W przypadku użycia własnych urządzeń utwardzających/ naświetlarek, do Kupującego należy ostateczna kontrola prawidłowości utwardzenia materiału UV. 

Wszelkie wskazówki Sprzedającego dotyczące zastosowania, porady techniczne udzielane są zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, aktualnym stanem nauki i praktyki i nie zwalniają Kupującego od samodzielnego sprawdzenia produktu zgodnie z planowanym zastosowaniem.
Udzielone wskazówki są niezobowiązujące i nie uzasadniają żadnego stosunku prawnego i dodatkowych zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży, nie zwalniają również Kupującego z własnego sprawdzenia produktów co do ich przydatności do zamierzonych celów. Końcowe użycie, zastosowanie i obróbka produktów leży poza możliwością kontroli Sprzedającego. Dostarczamy towar wolny od wad i nienagannej jakości w momencie wysyłki. 

W przypadku usługi uszlachetniania druku żywicą możliwe są różnice w wysokości powłoki i nie stanowi to wady. 

5.Płatności 

Sposób i termin płatności jest każdorazowo ustalany przed zawarciem umowy sprzedaży. Poniżej przedstawiamy standardowe sposoby i termin płatności, które są dostępne w razie braku innych uzgodnień między nami. 

a. Przedpłata – płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy. b. Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
c. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
d. odroczony termin płatności 

Reklamacje związane z umową sprzedaży mogą Państwo złożyć drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: kontakt@sureko.pl, osobiście lub pisemnie pod adresem: ul. Kosynierów 55, 74-400 Dębno. 

Zalecamy podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedającego. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. 

Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego nasza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za Produkt wobec Państwa zostaje wyłączona.

Płatności dokonywane są wyłącznie na rachunek Sprzedającego i wykonane są w sposób wolny od kosztów transferu oraz wolne od wszelkich obciążeń, w ustalonym terminie, bez przypisywania Sprzedającemu żadnych potrąceń, opłat, kosztów. 

6. Reklamacje 

Ze względu na specyfikę produktu dwukomponentowe żywice UV, żywice poliuretanowe (towar przeznaczony do dalszej obróbki we własnym zakresie) oraz konieczne odpowiednie warunki przechowywania -niemożliwy jest zwrot towaru.

7. Postanowienia końcowe 

Wszystkie dotychczasowe uzgodnienia ustne bądź pisemne, zawarte między stronami, które są sprzeczne lub niezgodne z treścią niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, są niniejszym anulowane. Rozumie się przez to, że nie istnieją pomiędzy stronami umowy, gwarancje lub porozumienia, które są sprzeczne lub niezgodne z niniejszym dokumentem. Zamówienie, umowa lub inny dokument, złożony przez Kupującego, będzie uważany zarówno przez Kupującego jak i FHU Sureko jako zamówienie oparte na niniejszych warunkach sprzedaży, a przyjęcie przez Sureko takiego zamówienia lub oferty, złożonej przez Kupującego jest wyraźnie uzależnione od zgody Kupującego na wszelkie terminy i warunki określone w niniejszym dokumencie. 

Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć w związku z niniejszą umową, strony poddają Sądom Powszechnym, właściwym miejscowo ze względu na siedzibę FHU Sureko. 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie znajdą zastosowanie przepisy prawa polskiego i polskiego Kodeksu Cywilnego.